Regulamin

Adres korespondencyjny:

Stolarstwo Tomasz Wróbel
Wólka Tanewska, ul. Wołoszyny 21c
37-410 Ulanów

Adres prawny właściciela (do wystawiania faktur, właściciel serwisu):

Stolarstwo Tomasz Wróbel
Wólka Tanewska, ul. Wołoszyny 21c
37-410 Ulanów
NIP: 865-134-61-17

1. Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§. 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Meble Wróbel dostępnego pod adresem meblewrobel.pl
2. Operatorem Sklepu Internetowego Meble Wróbel jest firma Stolarstwo Tomasz Wróbel z siedzibą w Ulanowie, Wólka Tanewska ul. Wołoszyny 21c, 37-410 Ulanów, NIP: 865-134-61-17, Tel. 667-100-052. Adres korespondencyjny ten sam co siedziby firmy. 
3. Operator Sklepu Internetowego Meble Wróbel świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

§. 2. Definicje

1. Sprzedawca, Sklep: Operator Sklepu Internetowego Meble Wróbel o którym mowa w §. 1. ust. 1 Regulaminu;
2. Klient, Kupujący: każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca: Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
4. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


5. Regulamin: Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
6. Dni robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

§. 3. Rodzaje, warunki i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Meble Wróbel w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski .

§. 4. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne Konto.
2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.
3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
c. Numer telefonu.


5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
a. Firmę,
b. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
c. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
d. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
e. Numer telefonu.


6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym

7. Sklep może odmówić zarejestrowania Klienta jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki, aby zostać  Klientem,
d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
f.  wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sklep,
g. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Sklepu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu,

9. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.


10.  Sklep może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich 

c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze zawieszenia Konta Klient a/odmowy rejestracji,

e. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,

f.  Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,

g. podane przez Klient a dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.


11.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sklep zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klient a może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.


12.  Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sklepu.


13.  Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


14.  Termin wypowiedzenia umowy przez Sklep w przypadkach, o których mowa w ust. 12 wynosi 14 dni.

§. 5. Składanie zamówień

1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


2. Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym, poprzez e-mail przez 24 godziny na dobę przez cały rok.


3. Wpłata na konto bankowe (lub płatność przez serwisy współpracujące ze Sklepem) należnej kwoty jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep w e-mailu i jego przystąpieniem do umowy kupna – sprzedaży.


4. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia istnieje możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem.


5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.


6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu dwa e-maile

a.  automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający fakt wpłynięcia zamówienia na serwer Sklepu,

b. e-mail, w którym Sklep doprecyzuje szczegóły realizacji zamówienia i warunki dostawy.


7. Należy starannie wprowadzać dane kontaktowe do formularza zamówienia. Błędne wprowadzenie danych adresowych lub błędne wybranie kolorystyki i modelu towaru nie jest winą Sprzedawcy – Klient wykonuje to samodzielnie. Aby uniknąć problemów związanych ze złożonym błędnie zamówieniem należy uważnie wypełnić dane podczas zamawiania oraz dokonać weryfikacji maila potwierdzającego zamówienie, który każdy Klient otrzymuje na podany adres e-mail.


8. Błędne podanie adresu e-mail skutkuje nieotrzymaniem maila potwierdzającego zamówienie.


9. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy z nie dotarciem korespondencji, bądź zauważono błędy w złożonym zamówieniu prosimy o niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.


10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe/błędne wypełnienie przez Kupującego formularza kontaktowego.


11. W interesie Klienta leży podanie poprawnych danych i właściwe sprecyzowanie zamówienia.


12. Jeśli pojawiają się wątpliwości należy skontaktować się  z Obsługą Sklepu i poprosić o pomoc/poradę, celem uniknięcia ewentualnych pomyłek.

§. 6. Termin realizacji

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, zgodnie a §. 5. ust. 6 pkt b.


2.  Zamówienia za pobraniem muszą być potwierdzane mailem.


3. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili wysłania  zamówionego towaru do Klienta (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).


4. Warunkiem wysłania towaru do Klienta jest podanie wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje przekazane do realizacji, w przypadku zaksięgowania się przelewu po godzinie 12:00, towar zlecany jest do realizacji następnego dnia roboczego (np. Jeśli przelew zaksięguje się w piątek o godz. 12:30, zamówienie zostaje zlecone do realizacji w poniedziałek).


5. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.


6. W przypadku wydłużenia się czasu realizacji z przyczyn od Sklepu niezależnych, Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, celem ustalenia dalszego postępowania w zaistniałej sytuacji. 

§. 7. Formy płatności

Dane do przelewu:

Stolarstwo Tomasz Wróbel. Wólka Tanewska, ul. Wołoszyny 21c 37-410 Ulanów

numer konta: 76 2030 0045 1110 0000 0110 2500

1. Dopuszczalne są następujące formy płatności:

a) Całość płatna przelewem (z góry)


b) Płatności mogą być dokonane przy odbiorze towaru.


c) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary: Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny, odroczone płatności i raty poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A z siedzibą w Katowicach.

d) PayU


2. Na specjalne życzenie Sklep może wystawić Fakturę Pro Forma, na podstawie której Klient dokona  płatności za zamówiony towar.


3. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane dowodem zakupu w postaci paragonu lub na życzenie Klienta Fakturą VAT.


4. Dowody zakupu dołączane są pod listem przewozowym naklejonym na przesyłkę.

§. 8. Dostawa i Koszty wysyłki

1. O koszcie transportu Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu).


2. Koszt transportu uzależniony jest od wagi, gabarytów przesyłki oraz ilości zakupionych przedmiotów. Sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie (w przypadku wysyłki zagranicznej) , o czym Klient jest każdorazowo informowany.


3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów transportu. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.


4. Meble dostarczane są w paczkach, w elementach do samodzielnego montażu. Są to przesyłki niestandardowe wysyłane na podstawie umowy kurierskiej.


5. Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do mieszkania. Kurierzy doręczają przesyłki pod podany przez Klienta adres. Nie mają obowiązku wnoszenia dużych przedmiotów.


6. Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę spedycyjną jest naruszona Klient powinien rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia towaru spisać z nim protokół szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń reklamacyjnych.


7. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.

§. 9. Ochrona danych osobowych

1. Dokonując rejestracji Klient udziela firmie Stolarstwo Tomasz Wróbel zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia Danych Osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu dodania opinii przez Kupującego na temat zakupionego w sklepie produktu, transakcji zrealizowanych za pośrednictwem Sklepu lub na temat Administratora jako sprzedawcy. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda, którą Kupujący wyraża poprzez świadome dodanie opinii. 

4. Odbiorcami danych osobowych Kupujących za pośrednictwem sklepu meblewrobel.pl są: podmioty świadczące usługi polegające na badaniu poziomu satysfakcji Klientów, dostawcy systemów informatycznych oraz firmy zajmujące się przekazywaniem opinii ze sklepu meblewrobel do innych portali, w których można zapoznać się z recenzjami sklepu i produktów.


5. Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODO czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


6. Zgodnie z ustawą o ochronie Danych Osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.


7. Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich Danych Osobowych.

§. 10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 1.  Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy kupna sprzedaży zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w przeciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Zwrot lub wymiana dotyczy przedmiotów:
– nieużywanych
– w niezmienionym stanie
– w oryginalnym opakowaniu

3. Zgodnie z art. 34 pkt.4 – w przypadku stwierdzenia śladów użytkowania Sprzedawca obciąży Konsumenta kosztami doprowadzenia towaru do stanu pierwotnego. W uzasadnionych przypadkach sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu towaru noszącego ślady użytkowania.

4. Zgodnie z Art. 33 Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Zgodnie z Art.34 pkt 2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

6. W przypadku chęci odstąpienia od umowy kupna sprzedaży prosimy
o zgłoszenie tego faktu drogą mailową na adres biuro@sklep-wrobel.pl
W odpowiedzi otrzymają Państwo formularz zwrotu oraz sposób dalszego postępowania.

7. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).


8. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.


9. Klient przed odesłaniem towaru powinien skontaktować się ze Sprzedawcą, celem poinformowania o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży.

10. Zamówienia odbiegające od standardu, dostępnego na stronie sklepu (np. zmodyfikowany na życzenie klienta wymiar, kolor) nie podlegają zwrotowi, zgodnie zart. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) w brzmieniu:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

Prosimy zatem o przemyślane dokonywanie zakupów.

§. 11. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży, jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

 • Imię i nazwisko,
 • numer zamówienia
 • opis niezgodności towaru z umową,
 • datę zakupu,
 • protokół szkody,


Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji.


3. Reklamacje można składać mailowo pod adresem e-mail: biuro@sklep-wrobel.pl 

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej zgłoszenia.


5. Wyświetlana paleta kolorystyczna zależna od indywidualnej kalibracji monitora komputerowego/ekranu Klienta, powodująca nieznaczne różnice kolorystyczne nie stanowi podstawy reklamacji.


6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty przesyłki reklamowanego towaru podlegają zwrotowi, w przypadku uznania reklamacji.


7. Reklamację Klient może złożyć na formularzu, dostępnym u sprzedającego.

§. 12. GWARANCJA

1. Warunki gwarancji na Meble Wróbel

1.1 Gwarant – Meble Wróbel – zapewnia dobrą jakość i sprawne funkcjonowanie mebli pod warunkiem zachowania prawidłowych zasad ich użytkowania. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

1.2 Okres gwarancji wynosi 24 miesiące licząc od daty wydania towaru przez Gwaranta Kupującemu.

1.3 Sprzedawca zobowiązany jest do udzielenia Kupującemu informacji na temat materiałów z jakich wykonany jest mebel.

1.4 Gwarancja obowiązuje na terytorium RP.

1.5 Gwarancja obejmuje wyłącznie meble mieszkaniowe używane w warunkach domowych

1.6 Warunkiem realizacji przez Gwaranta świadczeń reklamacji jest przedłożenie pisemnej reklamacji na adres mailowy biuro@sklep-wrobel.pl bądź dostarczenie jej na adres siedziby.

1.7 Gwarant ustosunkuje się do reklamacji i podejmie decyzję w sprawie jej zasadności w terminie 14 dni od dostarczenia pisemnej reklamacji.


2. Gwarancja nie obejmuje:

 1. Pogorszenia jakości mebli spowodowanej procesami ich naturalnego zużycia lub starzenia się (skrzypienie, blaknięcie kolorów, działania wilgoci, ogrzewania itp.)
 2. Uszkodzenia mechaniczne już po odbiorze przez klienta
 3. Uszkodzeń lub usterek mebli wynikających z przyczyn zewnętrznych tj. Innych niż wady materiałowe lub wykonawcze, w szczególności uszkodzeń mechanicznych, będących następstwem niewłaściwego lub nieostrożnego obchodzenia się z meblami.

3. Obowiązki gwaranta:

1. Gwarant odpowiada za wady powstałe z przyczyn tkwiących
w sprzedanym wyrobie, to jest za wady materiałowe i  technologiczne wyrobu, które ujawniają się w okresie od wydania wyrobu kupującemu do upływu utraty gwarancji.

2. Gwarant ustosunkowuje się do zgłoszenia niezgodności wyrobu z umową w terminie 14 dni od daty otrzymania pełnych informacji

3. Jeśli gwarant uzna, że reklamacja jest zasadna to dokona wymiany wadliwego elementu na pełnowartościowy.

4. Ograniczenie uprawnień z gwarancji następuje w przypadku, gdy:

 1. Kupujący dokona uszkodzeń wyrobu na skutek użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub nieprzestrzegania instrukcji montażu, nieprawidłowej konserwacji lub nieostrożnego przenoszenia, przesuwania lub przewożenia wyrobu
 2. Kupujący wystawia meble na intensywne oświetlenie światłem słonecznym.
 3. Kupujący stawia wyrób w odległości mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.


2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.


3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. Sądem Właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.


4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieniu drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Dodatkowo informacje o zmianach będą publikowane na stronach sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem.


5. Każdy Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje powyższy regulamin. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zasad jego obowiązywania.


6. Regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2020 r.

meblewrobel.pl Reviews with ekomi-pl.com